Planten met groene bladeren

Bijgewerkt 31.08.2020

Hierbij willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming, ook wel AVG genoemd, door ANDREAS STIHL NV, veurtstraat 117, 2870, Puurs, België (hierna “STIHL”). Eventuele vragen of opmerkingen over deze verklaring inzake gegevensbescherming kunt u richten aan het in punt 2 vermelde e-mailadres.

Inhoud

1.   Overzicht

De volgende verklaring inzake gegevensbescherming beschrijft de aard en de omvang van de verwerking van zogenaamde persoonsgegevens door STIHL. Onder persoonsgegevens wordt verstaan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks aan u wordt of kan worden toegeschreven.

2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door ANDREAS STIHL NV, veurtstraat 117, 2870, Puurs, België (“Verantwoordelijke”) in de context van deze website en de verzending van de nieuwbrief. De functionaris voor gegevensbescherming van STIHL is bereikbaar op het eerder opgegeven adres, ter attentie van de afdeling gegevensbescherming of via privacy@stihl.be.

3. Verwerkingsdoeleinden, rechtsgrondslag en legitieme belangen van STIHL of een derde partij, categorieën van ontvangers

3.1. Toegang tot onze website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

 •      - het IP-adres van het oproepende apparaat dat verbinding met internet heeft,
 •      - de datum en het tijdstip van het bezoek,
 •      - de naam en de URL van het opgehaalde bestand,
 •      - de website van waaruit de toegang werd verkregen (referrer-URL),
 •      - de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer met internetaansluiting en de naam van uw toegangsprovider.

De rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 lid 1 onder f) AVG. Ons rechtmatige belang vloeit voort uit de hieronder vermelde doeleinden van de gegevensverzameling.

Het IP-adres van uw eindapparaat en de overige hierboven genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

 •      - Zorgen voor een vlotte verbinding,
 •      - Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 •      - Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De gegevens worden gedurende 7 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch gewist. Daarnaast maken we gebruik van zogenaamde cookies, analysetools en targetingprocedures voor onze website, zoals in punt 3.3 hieronder nader wordt toegelicht.

3.2. Verzending van de nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van uw e-mailadres, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure: nadat u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevuld, sturen wij u een bevestigingslink. Pas wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres aan onze mailinglijst toegevoegd. Op dit punt is de verwerking van uw elektronische contactgegevens uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a) AVG). U kunt uw toestemming op elk ogenblik intrekken met werking voor de toekomst. Hiervoor volstaat een kort bericht per e-mail naar het onder punt 2 vermelde e-mailadres. Of klik op de knop “Uitschrijven” onderaan elke nieuwsbrief. Als u bij het inschrijven op onze nieuwsbrief uw naam of andere optionele informatie hebt opgegeven, verwerken wij deze gegevens op basis van ons legitieme belang (art. 6 lid 1 onder f) AVG) in een aantrekkelijke presentatie van onze nieuwsbrief en uitsluitend om u persoonlijk aan te spreken en de nieuwsbrief te individualiseren.

Wij willen u erop wijzen dat wij tijdens de verzending van de nieuwsbrief een prestatiemeting uitvoeren en uw gebruikersgedrag evalueren. Om deze evaluatie mogelijk te maken, bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels. Deze bevinden zich op onze servers en geven ons informatie over wanneer en hoe u ze opent. Voor de analyse koppelen wij de genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres.

De aldus verkregen gegevens stellen ons in staat om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. Wij verzamelen basisinformatie, zoals de frequentie van de opening, informatie over wanneer u onze nieuwsbrief leest, welke links u aanklikt enzovoort. Daaruit leiden we uw persoonlijke interesses af. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, art. 6 lid 1 S.1 onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk ogenblik met werking voor de toekomst intrekken door op de knop “Uitschrijven” te klikken, om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Bovendien is een dergelijke tracking niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard hebt uitgeschakeld. In dit geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en bestaat de kans dat u niet alle functies kunt gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, vindt de bovengenoemde tracking plaats.

3.3. Online aanwezigheid en optimalisatie van de website

3.3.1.     Cookies – Algemene informatie

Om het bezoek aan onze websites aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies te activeren, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Cookies kunnen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot andere bestanden op uw computer of om uw e-mailadres te bepalen.

Deze website maakt gebruik van de cookies die in de cookie-informatie worden vermeld.

Als wij cookies gebruiken die absoluut noodzakelijk zijn voor het beschikbaar stellen van onze webpagina’s, is de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met deze cookies art. 6 lid 1 onder f) AVG.

Persoonsgegevens worden door cookies enkel verwerkt voor marketingdoeleinden of voor het opstellen van statistieken als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. De rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 onder a) AVG.

U kunt uw toestemming op elk ogenblik zonder opgave van redenen intrekken door op de volgende link te klikken en de toegestane functionaliteiten aan te passen.

Cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat en u hebt de volledige controle over het gebruik ervan. U kunt de overdracht van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. U kunt reeds opgeslagen cookies op elk ogenblik verwijderen. Dit kan ook automatisch. Als de cookies voor onze websites uitgeschakeld zijn, bestaat de kans dat u niet langer alle functies van de websites volledig kunt gebruiken.

3.3.2.     Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ierland, 1600. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De STIHL website gebruikt Google Analytics met de extensie “anonymous IP”. Dit betekent dat uw door de Google Analytics cookie verzamelde IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van STIHL gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 onder a) AVG. U kunt deze toestemming op elk ogenblik intrekken, zoals hierboven beschreven, door uw cookie-voorkeuren aan te passen.

Ook kunt u al opgeslagen cookies op elk ogenblik verwijderen in de instellingen van uw browser. Als u dat doet, bestaat de kans dat u niet meer alle functies van de webpagina’s volledig kunt gebruiken.

Meer gedetailleerde informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op

www.google.com/analytics/terms/de.html of www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

3.3.3. Contact

Als u contact met ons opneemt met een verzoek, via telefoon, e-mail, post, een contactformulier of op een andere manier, of als wij contact met u opnemen, verwerken wij ook uw persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw verzoek correct te kunnen verwerken. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor zover dat nodig is. Indien nodig, bijvoorbeeld omdat uw verzoek betrekking heeft op het bestellen van drukwerk dat in voorraad is bij een andere onderneming van de STIHL Groep of in het kader van de klantendienst, worden uw gegevens aan deze andere onderneming van de STIHL Groep doorgegeven als en voor zover dit nodig is om uw verzoek te verwerken. De rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens is art. 6 lid 1 onder b) AVG, voor zover dit verband houdt met de initiatie of de uitvoering van een overeenkomst met u, bijvoorbeeld in geval van klachten, of op basis van art. 6 lid. 1 onder f) AVG, aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben om met u te corresponderen in zakelijke aangelegenheden.

Communicatiegegevens zullen worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor onze uitwisselingen met u en wanneer eventuele wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

Telefoongesprekken met onze klantendienst worden alleen met uw voorafgaande toestemming opgenomen voor kwaliteitsborging of opleidingsdoeleinden en worden na maximaal 90 dagen gewist. Toestemming voor het opnemen van telefoongesprekken is uiteraard vrijwillig. U kunt uw toestemming op elk ogenblik met werking voor de toekomst intrekken, bijvoorbeeld door de medewerker aan de telefoon te vragen de opname te beëindigen. Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a) AVG).

Voor onze klantenondersteuning maken wij gebruik van dienstverleners met wie overeenkomstige contracten voor de verwerking van bestellingen zijn afgesloten conform art. 28 AVG.

4. Overdracht van gegevens 

Bepaalde verwerkingsacties, zoals de ondersteuning van klanten, worden uitgevoerd door bedrijven van de STIHL Groep. De gegevens worden dus regelmatig overgedragen binnen de groep. In de regel is de overdracht gebaseerd op een contract voor de verwerking van bestellingen. In andere gevallen, bijvoorbeeld voor de analyse van geaggregeerde gegevens ten behoeve van marktonderzoek is art. 6 lid 1 onder f) AVG de rechtsgrond voor de overdracht, waarbij ons rechtmatige belang ligt in de efficiënte inrichting van onze processen.

Met uitzondering van de in 3.3.2 beschreven verwerking geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De onder 3.4.2 genoemde verwerking veroorzaakt een gegevensoverdracht naar de servers van de aanbieders van tracking- of targetingtechnologieën die in opdracht van ons werken. Deze servers bevinden zich in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt plaats volgens de principes van het zogenaamde “Privacy Shield” en op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

5. Uw rechten

5.1. Overzicht

Naast het recht om een door u verleende toestemming in te trekken, hebt u de volgende aanvullende rechten, mits aan de betreffende wettelijke voorwaarden wordt voldaan:

 •  Recht op informatie over uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in overeenstemming met art. 15 AVG;
 •  Recht op correctie van onjuiste gegevens of recht op het laten aanvullen van correcte gegevens volgens art. 16 AVG,
 •  Recht op verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen op grond van art. 17 AVG, met dien verstande dat geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke rechten of verplichtingen
   of rechten tot verdere bewaring in acht moeten worden genomen,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 18 AVG,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG,
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

5.2. Recht van bezwaar

Mits aan de vereisten van art. 21 lid 1 AVG is voldaan, kunt u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze verklaring inzake gegevensbescherming genoemde verwerkingsdoeleinden die op grond van art. 6 lid 1 onder f) AVG worden uitgevoerd. Anders dan bij het specifieke recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn wij volgens de AVG alleen verplicht om gevolg te geven aan dit soort algemeen bezwaarrecht als u hiervoor redenen van hoger belang aanhaalt.

6. Wijzigingen van deze verklaring

Wij zullen deze privacyverklaring herzien wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan deze website of wanneer andere omstandigheden dit vereisen. U vindt de huidige versie altijd op deze website. Wij raden u daarom aan om deze website regelmatig te bezoeken om de huidige status van de verklaring inzake gegevensbescherming te kennen.Sie wollen weiterhin Informationen von unseren Produkten und Inspirationen für neue Gartenprojekte bekommen? Besuchen Sie unsere Website oder laden Sie sich die kostenlose STIHL App auf Ihr Smartphone oder Tablet.